• Vrátenie do 30 dní
 • Doprava zadarmo od 69 €

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP TOVARU A POUŽÍVANIE SLUŽIEB

1             Úvodné ustanovenia

 • Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako „VOP“) spoločnosti CYCLESTORE s.r.o., so sídlom: Za koníčkom 1/D, Pezinok 902 01, Slovenská republika, IČO: 53 423 534, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 148725/B (ďalej ako „predajňa“) a spoločnosti VELO FROGMAN LTD,  so sídlom: Sofia Logistics Park, Abagar str 22, Sofia, 1138 Bulharská republika, IČO: BG204471090, (ďalej ako „Predávajúci“), je úprava vzájomných práv a povinností s tým súvisiacich medzi Zákazníkom a Predávajúcim, úprava procesu objednávky a kúpy Tovarov, jeho dodania, a iné skutočnosti relevantné pre využívanie Služieb a kúpu Tovarov Predávajúceho.
 • Zákazník vyjadruje súhlas s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Politika ochrany súkromia zverejnená na Webovom sídle, platnými v čase uzavretia Zmluvy, v podobe potvrdenia svojej vôle byť ich ustanoveniami viazaný a to odoslaním objednávkového formulára (Objednávka) v rámci Webového sídla.
 • Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto VOP sa spravujú príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2             Výklad pojmov

 • Objednávkou sa rozumie návrh na uzavretie Zmluvy predložený Zákazníkom Predávajúcemu prostredníctvom záväzného elektronického objednávkového formulára uvedeného na Webovom sídle, prostredníctvom ktorého následne v zmysle článku 3 týchto VOP dochádza k uzavretiu Zmluvy.

 • Predávajúcim sa rozumie spoločnosť tak, ako je špecifikovaná v bode 1 VOP. Predávajúci je vlastníkom a prevádzkovateľom Webového sídla, prostredníctvom ktorého ponúka Tovary, ktoré sú predmetom Zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim. Predávajúci je Zmluvnou stranou.

 • Tovarom sa rozumejú všetky výrobky umiestnené Predávajúcim na Webovom sídle, ktoré môžu byť predmetom Zmluvy medzi Predávajúcim a Zákazníkom.

 • Webovým sídlom sa rozumie internetová stránka https://www.holokolo.sk/.

 • Zákazníkom sa rozumie spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, v texte tiež označovaný ako Spotrebiteľ. Zákazník je Zmluvnou stranou.

 • Zmluvou sa rozumie zmluva v elektronickej podobe, ktorá má spravidla formu pristúpenia k týmto VOP, a ktorej súčasťou je aj Politika ochrany súkromia a všetky súvisiace právne dokumenty, informácie a pokyny súvisiace s uzavretím Zmluvy a plnením vzájomných povinností Predávajúceho a Zákazníka, platných v čase uzavretia Zmluvy.

 • Zmluvnou stranou sa rozumie Predávajúci a Zákazník, ktorí navzájom uzavreli Zmluvu.

3             Predmet zmluvy a postup jej uzavretia

 • Zákazník uzatvára s Predávajúcim Kúpnu zmluvu predovšetkým prostredníctvom Webového sídla. Uzavretiu Kúpnej zmluvy predchádzajú úkony vykonané Zákazníkom na Webovom sídle v rozsahu:

  1. voľba Tovaru a pridanie do košíka,

  2. vyplnenie objednávkového formulára,

  3. voľba spôsobu platby a dodania Tovaru,

  4. odoslanie Objednávky.

 • Zákazník si zvolí Tovar, ktorý má byť predmetom Kúpnej zmluvy stlačením tlačidla „Pridať do košíka“. Tovar bude priradený do zoznamu takto zvolených Tovarov, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu Zákazníkovi.

 • Po zvolení požadovaného množstva aj druhov Tovaru Zákazník pristúpi k vyplneniu elektronického objednávkového formulára vyplnením osobných údajov, kontaktných údajov, údajov potrebných k doručeniu Tovaru a zvolí si spôsob platby a dodania Tovaru.

 • Odoslaním Objednávky Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol Predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach Tovaru, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, ktorými sú najmä, avšak nie výlučne náklady na dopravu, dodanie, poštovné, a/alebo o skutočnosti, že takéto náklady alebo poplatky môžu byť neskôr zarátané do celkovej ceny, ak ich nemožno určiť vopred.

 • Zákazník zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol Predávajúcim oboznámený o tom, že je za tovar a Predávajúcim uvedené náklady a poplatky povinný zaplatiť konkrétnu kúpnu cenu, ako aj o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Tovar a informáciách o postupe uplatňovania a vybavovania reklamácií.

 • Ak Objednávku vyhotovuje Spotrebiteľ prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na Webovom sídle, za okamih odoslania záväznej Objednávky ako návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy sa rozumie okamih stlačenia tlačidla s označením „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“, ktorá je súčasne funkciou na zaslanie Objednávky.

 • Po odoslaní záväznej Objednávky bude táto u Predávajúceho zaevidovaná, o čom bude Zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.

 • K uzavretiu Zmluvy dochádza až po kontrole Zákazníkom zaslanej záväznej Objednávky a následným zaslaním potvrdenia o prijatí Objednávky Predávajúcim. Zákazník má právo Objednávku zrušiť až do okamihu prijatia potvrdenia o prijatí Objednávky Predávajúcim. Súčasťou potvrdenia o prijatí Objednávky sú aj tieto VOP Predávajúceho, faktúra, ktorá obsahuje základné údaje Zmluvy, ako aj formulár na odstúpenie od Zmluvy.

 • V prípade, ak medzi zaslaním záväznej Objednávky Zákazníka a prijatím Objednávky Predávajúcim príde k nedostupnosti Tovaru, bude o tom Predávajúci bezodkladne informovať Zákazníka prostredníctvom kontaktných údajov obsiahnutých v objednávkovom formulári. Predávajúci má v takom prípade právo Objednávku Zákazníka stornovať.

 • Predmetom Zmluvy je predaj Tovaru a jeho príslušenstva v množstve a akosti zvolenej Zákazníkom.

 • Predmetom Zmluvy sú aj práva a povinnosti oboch Zmluvných strán a iné relevantné skutočnosti ustanovené Zmluvou.

 • Ak je predmetom zmluvy zhotovenie veci na zákazku, platia osobité VOP, ktoré nájdete TU

4             Kúpna cena

 • Kúpna cena predstavuje sumu vyjadrenú v peniazoch v mene Euro, ktorá je účtovaná za Tovar zvolený Zákazníkom v rámci Objednávky. S výškou ceny sa má Zákazník možnosť oboznámiť ešte pred záväzným odoslaním Objednávky.

 • Cenu účtovanú za Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, je potrebné uhradiť v podobe bezhotovostného prevodu v prospech bankového účtu Predávajúceho, alebo v prípade dobierky úhradou sprostredkovateľovi doručenia Tovaru (kuriér, poštový podnik) pri jeho prebratí.

 • Poplatky za prevod finančných prostriedkov znáša Zákazník, pričom prípadné poplatky nie sú účtované Predávajúcim, ale subjektom, ktorý prevod finančných prostriedkov zabezpečuje.

 • Všetky ceny sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len ako „DPH“).

 • Darčekové poukážky (certifikáty) vystavené Predávajúcim je možné uplatniť na nákup Tovaru na Webovom sídle Predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na nákup Tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné náklady a iné poplatky.

 • Hodnota darčekovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH, pričom poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného Tovaru s DPH. Darčekovú poukážku je možné využiť jedine v celej hodnote, v rámci jedného nákupu, nie je možné ju uplatniť po častiach. Nedoplatok za nákup Tovaru je potrebné uhradiť finančnou formou, preplatok sa nevracia.

 • Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť. V prípade, ak Zákazníkovi vznikne právo odstúpiť od Zmluvy za nákup tovaru, za ktorý Zákazník zaplatil darčekovou poukážkou, kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny vo forme darčekovej poukážky (zaslaním darčekovej poukážky na mailovú adresu zadanú Zákazníkom).

5             DODANIE TOVARU

 • Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) pracovných dní od uhradenia Kúpnej ceny Zákazníkom, alebo od potvrdenia Objednávky Predávajúcim v prípade, ak si Zákazník zvolil možnosť doručenia formou dobierky. Zvyčajné dodanie Tovaru však predstavuje 1 až 3 (slovom: jeden až tri) dni.

 • V prípade, ak Predávajúci nemá Zákazníkom zvolený Tovar k dispozícii v skladoch, zaväzuje sa Tovar dodať najneskôr do 10 (slovom: desiatich) týždňov od uhradenia Kúpnej ceny Zákazníkom, alebo od potvrdenia Objednávky Predávajúcim v prípade, ak si Zákazník zvolil možnosť doručenia formou dobierky. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný Zákazníka informovať pri potvrdení prijatia Objednávky. V rámci zabezpečovania Tovaru Zákazníkom môže prísť k nečakaným udalostiam (spôsobeným napríklad v dôsledku vyššej moci), ktoré Predávajúci nie je schopný ovplyvniť a preto nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú v prípade prekročenia uvedenej lehoty.

 • Úhradou Kúpnej ceny sa rozumie moment pripísania Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

 • V prípade, ak Predávajúci nie je schopný vyššie uvedenú dobu dodania z technických dôvodov splniť, zaväzuje sa o tom bezodkladne informovať Zákazníka. Zákazníkovi bude poskytnutá možnosť dohody o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného Tovaru v rovnakej kvalite a cene, alebo o inom náhradnom plnení. Ak Zákazník nepristúpi k uvedenej dohode medzi ním a Predávajúcim, je Predávajúci povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní od oznámenia nesplniteľnosti doby dodania Zákazníkovi vrátiť cenu zaplatenú za Tovar, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe Kúpnej ceny, pokiaľ sa Predávajúci a Zákazník nedohodnú inak.

 • Náklady na dodanie Tovaru znáša Zákazník a je o ich výške informovaný včas pred odoslaním záväznej Objednávky, a v prípade, ak nie je možné v tomto okamihu ich výšku jednoznačne určiť, je Zákazník informovaný o tom, že tieto náklady budú súčasťou konečnej Kúpnej ceny za Tovar.

 • V prípade, že zákazník zrealizuje objednávku s použitím darčekovej poukážky a po jej uplatnení klesne cena objednávky pod hranicu pre bezplatné doručenie, náklady na doručenie zakúpeného tovaru znáša zákazník.

6             Zrušenie Zmluvy

 • Zmluvu je možné zrušiť nasledujúcimi spôsobmi:

         a)  odstúpením zo strany Predávajúceho z dôvodov podľa bodu 10.1 týchto VOP,

         b)  výpoveďou zo strany Predávajúceho z dôvodu, ak Zákazník svojim konaním akýmkoľvek spôsobom porušuje alebo neplní ustanovenia týchto VOP.

 • Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy v zmysle bodu 6.1 písm. a. týchto VOP, Zákazník má právo na vrátenie Kúpnej ceny za nedodaný Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy od ktorej sa odstupuje, a to do 14 (slovom: štrnástich) dní od doručenia odstúpenia. Uvedené neplatí, ak sa Zmluvné strany dohodli na náhradnom plnení.

 • V prípade, ak Zákazník odstúpi od Kúpnej zmluvy v jej celosti (t.j. vráti všetok objednaný Tovar) alebo ak odstúpi od Kúpnej zmluvy v časti a hodnota tovaru, ktorý si ponechá, nepresahuje sumu, ktorá v čase Objednávky predstavovala minimálnu výšku sumy Objednávky, potrebnú na vznik nároku Zákazníka na doručenie Tovaru zadarmo, Predávajúci vráti Zákazníkovi zodpovedajúcu časť kúpnej ceny za Tovar, zníženú o sumu poštovných nákladov vzniknutých v súvislosti so zaslaním objednaného Tovaru. Tieto náklady predstavujú sumu 3,99€ v prípade doručenia kuriérom, alebo 1,90€ v prípade vyzdvihnutia balíka z výdajného miesta Packeta. Zákazník je o tejto skutočnosti informovaný aj v rámci Webového sídla Predávajúceho, pri informácii o podmienkach doručenia zadarmo.

7             Odstúpenie od ZMLUVY SO SPOTREBITEĽOM

 • Ak došlo k uzavretiu Zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, teda v podobe elektronického objednávkového formulára, telefonicky alebo e-mailovou komunikáciou alebo iných diaľkových prostriedkov komunikácie, má Spotrebiteľ právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

 • Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uplatňuje prostredníctvom Webového sídla, prihlásením sa do systému použitím e-mailovej adresy a čísla Objednávky, po čom sa mu zobrazia položky jeho nákupu a možnosť vrátenia danej položky. Zákazník môže uviesť dôvody vrátenia Tovaru spolu s bankovými údajmi (IBAN), na ktoré mu Predávajúci pošle peniaze naspäť do 14 pracovných dní odo dňa doručenia vráteného Tovaru.

 • Po odoslaní online žiadosti bude Zákazníkovi na emailovú adresu doručené potvrdenie o evidencii jeho požiadavky. Zákazník je povinný potvrdenie vytlačiť a fyzicky ho vložiť do balíka so zaslaným Tovarom.

 • Tovar môže Zákazník vrátiť prostredníctvom pošty alebo kuriérskych spoločností, doporučene na adresu: CYCLESTORE s.r.o. (predajňa), Pri vinohradoch 9797/269A, 831 06 Bratislava. Zákazníkovi sa odporúča uschovať si doklad o zaslaní Tovaru (napr. podací lístok).

 • Pri odstúpení od Zmluvy znáša Spotrebiteľ náklady na vrátenie Tovaru. Toto ustanovenie neplatí v prípade, ak Spotrebiteľ odstupuje od Zmluvy z dôvodu, že dodaný Tovar nebol v súlade s obsahom Objednávky Spotrebiteľa alebo nemá vlastnosti, o ktoré Spotrebiteľ prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim.

 • Tovar musí byť vrátený nepoužitý, v pôvodnom stave, so všetkými visačkami a originálnymi obalmi. V opačnom prípade môže Predávajúci sumu, ktorú je Zákazníkovi povinný za vrátený Tovar zaslať, znížiť o škodu vzniknutú v prípade vrátenia Tovaru v nesúlade s týmto bodom VOP. Spotrebiteľ tiež nie je oprávnený zaobchádzať s Tovarom tak, aby znížil jeho hodnotu. Ak Predávajúci zistí, že Spotrebiteľ zaobchádzal s Tovarom spôsobom, ktorý prekračuje rámec nevyhnutný na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru, bude Spotrebiteľ povinný zodpovedať za zníženie hodnoty Tovaru.

 • Po prijatí Tovaru Predávajúcim tento vykoná jeho kontrolu a bude Zákazníka e-mailom informovať o procese storna zaslaných položiek.

 • V prípade, ak Zákazník odstúpi od Kúpnej zmluvy v časti a tovar bol zakúpený počas špeciálnej akcie podmienenej hodnotou objednávky alebo počtom produktov v objednávke, je povinný vrátiť celú objednávku alebo Predávajúci vráti Zákazníkovi, zodpovedajúcu časť kúpnej ceny za Tovar, zníženú o sumu ktorá sa rovná výške zľavy vzniknutej použitím danej špeciálnej akcie.

8             práva duševného vlastníctva

 • Zákazník, ktorý nadobudne vlastnícke právo k Tovarom na základe Zmluvy nenadobúda právo k predmetom duševného vlastníctva, ktoré sú súčasťou Tovaru, napríklad vo forme ochrannej známky, obchodného názvu alebo patentu, ak Zmluva neustanovuje inak.

 • Zákazník je zároveň povinný dodržiavať všetky podmienky využívania Webového sídla, ktoré Predávajúci zverejnil na samostatnej podstránke Webového sídla, pričom Zákazník jeho používaním nenadobúda žiadne právo k predmetom duševného vlastníctva.

9            Reklamácia Tovaru

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar počas záručnej doby, ktorá predstavuje 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru Zákazníkom. Predávajúci však nezodpovedá za vady, ktoré majú pôvod v používaní Tovaru spôsobom, ktorý nie je v súlade s VOP alebo je protiprávny, alebo za vady, ktoré neboli uplatnené bezodkladne.

 • Zákazník môže uplatniť Reklamáciu prostredníctvom online systému na Webovom sídle Predávajúceho, prihlásením sa pomocou emailovej adresy a čísla Objednávky, po čom sa Zákazníkovi zobrazia položky jeho nákupu a možnosť výberu reklamácie konkrétnej položky. Zákazník je následne povinný definovať dôvod reklamácie Tovaru.

 • Po odoslaní online reklamácie bude Zákazníkovi na emailovú adresu doručené potvrdenie o evidencii jeho požiadavky. Zákazník je povinný potvrdenie vytlačiť a fyzicky ho vložiť do balíka so zaslaným Tovarom.

 • Tovar Zákazník zašle doporučene prostredníctvom pošty alebo kuriérskych spoločností na adresu: CYCLESTORE s.r.o. (predajňa), Pri vinohradoch 9797/269A, 831 06 Bratislava. Zákazníkovi sa odporúča uschovať si doklad o zaslaní Tovaru (napr. podací lístok).

 • Po prijatí zaslaného tovaru vykoná Predávajúci jeho kontrolu a bude Zákazníka e-mailom informovať o reklamačnom procese. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia.

 • Náklady na odoslanie nového produktu a náklady spojené s reklamáciou uplatnenou Zákazníkom hradí v plnom rozsahu Predávajúci, pokiaľ je reklamácia oprávnená.

 • V prípade uplatnenia Reklamácie má Zákazník nasledujúce práva:

 1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru, alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady poskytnúť Zákazníkovi nový Tovar, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 2. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Zákazník právo na výmenu Tovaru, alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

10          Vylúčenie zodpovednosti

 • Predávajúci sa usiluje o neustále zabezpečenie ponúkaných Tovarov, sústavnú dostupnosť ich objednania prostredníctvom Webového sídla a bezproblémové doručenie Zákazníkom. Avšak v prípadoch objektívnych a neodvrátiteľných technických prekážok alebo iných skutočností spôsobujúcich nemožnosť plnenia za takéto poruchy, ktoré Predávajúci nevie ovplyvniť nezodpovedá. Vyvíja však čo možno najväčšie úsilie v záujme neodkladného riešenia vzniknutých prekážok.

 • Predávajúci má právo kedykoľvek ukončiť svoju podnikateľskú činnosť, poskytovanie Tovarov a s nimi spojených služieb a prevádzku Webového sídla alebo jeho časti a neuzavrieť tak nové Zmluvy s ďalšími Zákazníkmi.

11          Komunikácia, oznamovanie a doručovanie

 • Predávajúci a Zákazník sa dohodli, že v prípade doručovania vzájomnej korešpondencie sa doručením v zmysle týchto VOP rozumie doručenie písomného obsahu na elektronickú adresu info@holokolo.sk alebo doporučene poštou alebo kuriérom na adresu CYCLESTORE s.r.o. (predajňa), Pri vinohradoch 9797/269A, 831 06 Bratislava. Za deň doručenia sa považuje aj deň, v ktorý Predávajúci alebo Kupujúci odmietne prevziať doručovanú písomnosť, alebo v deň vrátenia zásielky s vyznačenou poznámkou „adresát neprevzal v odbernej lehote“, „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“, alebo iná poznámka podobného významu. Pri elektronickom doručovaní písomností e-mailovou poštou sa písomnosť považuje za doručenú v deň nasledujúci po dni jej odoslania. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy uvedené v Kúpnej zmluve (Objednávke), resp. v elektronickom objednávkovom formulári ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomností oznámil novú adresu, prípadne novú elektronickú adresu na doručovanie písomností.

12          Riešenie sporov a príslušnosť súdov

 • Predávajúci a Zákazník uzavretím Zmluvy vyjadrujú súhlas s tým, že všetky prípadne spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo vzájomnou dohodou. V prípade, ak Predávajúci a Zákazník nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú oprávnení riešiť tieto spory súdnou cestou v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Miestna príslušnosť súdu je daná v súlade so zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

 • V prípade, ak Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, akým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu, alebo ak má pocit, že prišlo k porušeniu jeho práv zo strany Spoločnosti, má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu. V prípade, ak na žiadosť Spoločnosť nereaguje do 30 (slovom: tridsiatich) dní od jej odoslania, alebo ju zamietne, má Zákazník, ktorým je spotrebiteľ právo obrátiť sa na niektorý zo subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je prístupný na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pod týmto odkazom: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

 • Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže na alternatívne riešenie sporov využiť aj platformu Európskej komisie, dostupnej pod týmto odkazom: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • Podnety alebo sťažnosti Zákazníkov Predávajúci prijíma na korešpondenčnej adrese uvedenej v záhlaví týchto VOP a na e-mailovej adrese info@holokolo.sk.

13          Zmena VOP

 • Touto cestou si Spoločnosť vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Pravidlá vzťahujúce sa na vzniknutý obchodnoprávny alebo občianskoprávny vzťah medzi Spoločnosťou a Zákazníkom vyplývajú zo znenia VOP v čase, kedy prišlo k uzavretiu Zmluvy.

 • Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Spoločnosť v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia.

 • Na účely spracovania Vašich osobných údajov je Spoločnosť v pozícii samostatného prevádzkovateľa osobných údajov.

14          Orgán dohľadu

Orgánom dohľadu Prevádzkovateľa je:

 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Odbor výkonu dozoru

Prievozská 32, P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

 

Miesto: Bratislava

Dátum: 6.4.2021