Všeobecné obchodné podmienky pre zhotovenie veci na zákazku

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ZHOTOVENIE VECI NA ZÁKAZKU SPOLOČNOSŤOU CYCLESTORE S.R.O.

1   Úvodné ustanovenia

1.1 Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako „VOP“) pre zhotovenie veci na zákazku spoločnosťou CYCLESTORE s.r.o., so sídlom: Za koníčkom 1/D, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 148725/B, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 86288/B (ďalej len ako „CYCLESTORE“ alebo ako „Zhotoviteľ“), je úprava vzájomných práv a povinností s tým súvisiacich medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, úprava procesu objednania a zhotovenia veci na zákazku, ustanovenie podmienok s tým spojených a iné skutočnosti relevantné pre zhotovovanie veci na zákazku.

1.2 Ako Objednávateľ vyjadrujete súhlas s týmito VOP a Politikou ochrany súkromia zverejnenými, okrem iného, na Webovom sídle a platnými v čase uzavretia Zmluvy, a to potvrdením svojej vôle byť ich ustanoveniami viazaný a to najmä, nie však výlučne, prostredníctvom funkcie na to určenej, ktorá je umiestnená v rámci elektronického kontaktného formulára v rámci Webového sídla, alebo (ii) potvrdením / zaslaním Objednávky na zhotovenie veci v zmysle týchto VOP, ktorej akceptáciou prichádza k uzatvoreniu Zmluvy.

1.3 Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto VOP sa spravujú príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ nie je ustanovené inak.

2   Výklad pojmov

2.1 Autorským zákonom sa rozumie zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov.

2.2 Dielom sa rozumie výsledok zhotovený Zhotoviteľom v rámci zhotovenia Veci na zákazku pre Objednávateľa a môže byť súčasťou Veci. Dielo spĺňa charakteristiku diela zhotoveného podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a zároveň môže spĺňať aj charakteristiku diela podľa Autorského zákona, ako aj charakteristiku iného nehmotného statku, najmä označenia podľa Zákona o ochranných známkach a dizajnu podľa Zákona o dizajnoch.

2.3 Licenciou sa rozumie udelenie súhlasu Zhotoviteľa na použitie Diela Objednávateľovi, a to spôsobom, v rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluvne alebo týchto VOP.

2.4 Obchodným zákonníkom sa rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

2.5 Občianskym zákonníkom sa rozumie zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

2.6 Objednávkou sa rozumie návrh na uzavretie zmluvy o zhotovení veci na zákazku predložený Objednávateľom Zhotoviteľovi, a / alebo schválenie Zhotoviteľom navrhnutého rozpočtu a príslušných podmienok zmluvy o zhotovení veci Objednávateľom, a to prostredníctvom e-mailu, aplikácie tretej strany sprostredkúvajúcej komunikačné služby (napr. Whatsapp, Facebook, Messenger, Threema, Viber Messenger a pod.), prípadne iným vhodným spôsobom na základe dohody Zmluvných strán.

2.7 Zhotoviteľom sa rozumie spoločnosť CYCLESTORE s.r.o., tak, ako je definovaná v bode 1.1 týchto VOP.

2.8 Pridelenými osobami sa rozumejú fyzické osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom či obdobnom vzťahu so Zhotoviteľom (t.j. predovšetkým zamestnanci Zhotoviteľa) alebo fyzické a právnické osoby, ktoré na základe zmluvných či iných obchodných vzťahov so Zhotoviteľom vykonávajú pre Zhotoviteľa rôzne činnosti či práce a priamo či nepriamo sa podieľajú na vytvorení Diela ako výsledku plnenia zmluvy o zhotovení veci na zákazku.

2.9 Vecou sa rozumie vec zhotovená v zmysle zmluvy o zhotovení veci na zákazku. Vecou môže byť najmä ale nie výlučne športový dres, prípadne iný športový doplnok podľa dohody zmluvných strán.

2.10 Prototypom dizajnu Veci sa rozumie vizuálne vyhotovenie finálnej verzie Veci v elektronickej podobe, ktorú vyhotoví Zhotoviteľ na základe pokynov Objednávateľa.

2.11 Zákonom o ochranných známkach sa rozumie zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

2.12 Zákonom o dizajnoch sa rozumie zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov.

2.13 Webovým sídlom sa rozumie internetová stránka https://www.holokolo.sk/.

2.14 Kontaktným formulárom sa rozumie formulár nachádzajúci sa na Webovom sídle Zhotoviteľa, určený na kontaktovanie Zhotoviteľa, alebo aj priamo na zasielanie objednávok pre zhotovenie veci na zákazku.

2.15 Objednávateľom sa rozumie fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá so Zhotoviteľom uzatvára zmluvu o zhotovení veci na zákazku podľa týchto VOP.

2.16 Zmluvou sa rozumie zmluva o zhotovení veci na zákazku v elektronickej podobe, ktorá má spravidla formu pristúpenia k týmto VOP, Politika ochrany súkromia a všetky súvisiace právne dokumenty, informácie a pokyny na zhotovenie veci a jej dodanie, aktuálne a platné v čase zhotovovania Veci.

2.17 Zmluvnou stranou sa rozumie Zhotoviteľ a Objednávateľ, ktorí navzájom uzavreli Zmluvu.

2.18 VOP sa rozumejú tieto všeobecné obchodné podmienky pre zhotovenie veci na zákazku.

3   Objednávka, Predmet zmluvy a postup jej uzatvorenia

3.1 Objednávateľ uzatvára so Zhotoviteľom Zmluvu na základe Objednávky. Uzavretie Zmluvy iniciuje Objednávateľ, ktorý prejaví záujem o uzavretie Zmluvy kontaktovaním Zhotoviteľa prostredníctvom Kontaktného formulára, prípadne iným komunikačným prostriedkom, najmä avšak nie výlučne prostredníctvom e-mailu, aplikácie tretej strany sprostredkúvajúcej komunikačné služby (napr. Whatsapp, Facebook, Messenger, Threema, Viber Messenger a pod.), prípadne iným vhodným spôsobom na základe dohody Zmluvných strán.

3.2 V Kontaktnom formulári uvedie Objednávateľ svoje kontaktné údaje, najmä e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej ho môže Zhotoviteľ kontaktovať. Prostredníctvom e-mailovej komunikácie si Zmluvné strany dohodnú hlavné vlastnosti Veci, t.j. druh veci, farba, veľkosť, počet, dizajn a ďalšie náležitosti podstatné pre špecifikáciu Veci, ktorá sa má zhotoviť. V prípade, ak Objednávateľ v Objednávke, resp. v rámci vzájomnej komunikácie nešpecifikuje niektorú z vlastností Veci, je voľba konkrétnej vlastnosti Veci na voľnom uvážení Zhotoviteľa.

3.3 Objednávateľ je oprávnený zaslať grafické prvky, ktoré buď bližšie definujú želaný vzhľad Veci, alebo majú byť súčasťou jej dizajnu. V prípade poskytnutia grafických alebo akýchkoľvek iných vizuálnych či funkčných podkladov pre zhotovenie Veci, je Objednávateľ povinný dbať na to, aby ich poskytnutím na účely Zmluvy neoprávnene nezasahoval do práv tretích strán, najmä avšak nie výlučne do práv duševného a priemyselného vlastníctva tretích osôb.

3.4 V prípade, ak poskytnutím materiálov podľa bodu 3.3 VOP Objednávateľom a ich následným použitím Zhotoviteľom príde k porušeniu, resp. ohrozeniu práv tretích strán, je Objednávateľ povinný nahradiť akúkoľvek škodu, ktorá Zhotoviteľovi v súvislosti s uplatnenými nárokmi tretích strán vznikla.

3.5 V rámci procesu vytvárania Objednávky sa Zmluvné strany dohodnú okrem špecifikácie Veci aj na:

  • dobe a spôsobe dodania Veci,
  • celkovej cene za objednané Veci, vrátane ceny za doručenie,
  • platobných podmienkach vrátane doby splatnosti faktúr.

3.6 Po riadnej definícii všetkých želaných vlastností veci Objednávateľom a prípadnom poskytnutí grafických dizajnov, vytvorí Zhotoviteľ Prototyp dizajnu Veci, ktorý zašle Objednávateľovi na schválenie prostredníctvom e-mailu. Objednávateľ Prototyp dizajnu Veci následne (i) schváli, alebo (ii) uvedie pripomienky, prípadne zmeny, ktoré by si na finálnej verzii Veci želal zmeniť. V prípade akejkoľvek zmeny Zhotoviteľ upraví Prototyp dizajnu Veci, ktorý následne opäť zašle Objednávateľovi na schválenie.

3.7 Od momentu schválenia Prototypu dizajnu Veci Objednávateľom a potvrdením pokynu na zhotovenie Veci už nie je možné zadávať akékoľvek zmeny v špecifikácií Veci, ktoré by boli odchýlne od už schváleného Prototypu dizajnu Veci, pričom uvedené predstavuje záväzné potvrdenie Objednávky.

3.8 Objednávateľ odoslaním Objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s povahou Veci a celkovou cenou za zhotovenie Veci. Ak sa Objednávateľovi zdá špecifikácia vecí zhotovovaných Zhotoviteľom obsiahnutých na Webovom sídle nedostatočná, má v rámci procesu vytvárania Objednávky a uzatvárania zmluvného vzťahu kedykoľvek možnosť vyžiadať si od Zhotoviteľa dodatočné informácie. V prípade ak tieto vyžiada až po uzavretí Zmluvy, bude sa na Objednávateľa prihliadať ako na riadne informovaného ešte pred vstupom do zmluvného vzťahu. Objednávka a dohoda Zmluvných strán obsiahnutá v ich vzájomnej komunikácii vedenej v rámci uzatvárania Zmluvy má prednosť pred ustanoveniami týchto VOP, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak.

3.9 Po schválení Prototypu dizajnu Veci Zhotoviteľ vystaví a zašle Objednávateľovi faktúru za zhotovenie schválenej Veci a Objednávateľ je povinný túto uhradiť najneskôr do dňa splatnosti v nej definovanej, pričom jej uhradením dochádza k uzavretiu Zmluvy. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy budú finančné prostriedky v ich plnej výške pripísané na účet Zhotoviteľa.

3.10 Vec je Objednávateľovi dodaná spravidla do 45 (slovom: štyridsaťpäť dní) od uhradenia faktúry Objednávateľom. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo predĺžiť túto dodaciu lehotu v prípade nemožnosti zhotovenia a dodania Veci v tejto lehote, pričom je povinný o tejto skutočnosti Objednávateľa bezodkladne informovať.

3.11 Zhotoviteľovi budú spolu s faktúrou podľa bodu 3.9 VOP doručené aj tieto VOP, dokument Politiky ochrany osobných údajov a ďalšia dokumentácia potrebná a vzťahujúca sa na zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

3.12 Predmetom Zmluvy je povinnosť Zhotoviteľa vyhotoviť objednanú Vec podľa Objednávateľom schváleného Prototypu dizajnu Veci a záväzok Objednávateľa zaplatiť za zhotovenie Veci dohodnutú cenu v zmysle platobných podmienok podľa Zmluvy a týchto VOP.

3.13 Predmetom Zmluvy sú aj práva a povinnosti oboch Zmluvných strán a iné relevantné skutočnosti ustanovené Zmluvou.

3.14 Objednávateľ Objednávkou odosiela návrh na uzatvorenie Zmluvy, ktorej trvanie je na dobu určitú, a to na dobu do riadneho zhotovenia Veci, ktorá je predmetom Zmluvy a jej prevzatia Objednávateľom.

4   Cena ZA ZHOTOVENIE VECI a fakturácia

4.1 Cena predstavuje sumu vyjadrenú v peniazoch v mene Euro, ktorá je účtovaná za zhotovenie Veci vybranej Objednávateľom v rámci Objednávky. Celková výška ceny za Vec je Objednávateľovi oznámená Zhotoviteľom v rámci cenovej ponuky, zaslanej Objednávateľovi Zhotoviteľom v reakcii na jeho Objednávku, resp. na jeho návrh na uzavretie Zmluvy.

4.2 Cenu účtovanú za Veci, ktoré si Objednávateľ vybral je potrebné uhradiť v zmysle faktúry vystavenej Zhotoviteľom jednorazovo, naraz v plnej výške. Lehota na splnenie povinnosti uhradiť cenu za zhotovenie Veci sa odvíja od lehoty splatnosti konkrétnej faktúry. Zhotoviteľ faktúru doručí na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú Objednávateľ na tento účel uvedie, resp. prostredníctvom ktorej so Zhotoviteľom komunikuje.

4.3 V prípade, ak Objednávateľ neuhradí platbu v zmysle faktúry splatnej pred poskytnutím plnenia, Zhotoviteľ nezačne so zhotovovaním Veci a Zmluva sa ruší dňom nasledujúcim po poslednom dni lehoty splatnosti faktúry, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak.

4.4 Všetky ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len ako „DPH“).

5   ZHOTOVENIE VECI A JEJ DODANIE

5.1 Veci, ktoré si Objednávateľ objednal, zahŕňajú úkony Zhotoviteľa a/ alebo Pridelených osôb, ktorých výsledkom je zhotovenie a následné odovzdanie Veci Objednávateľovi. Na účely týchto VOP bude Zhotoviteľ v súvislosti s dodaním Veci ako výsledku plnenia Zmluvy, považovaný za zhotoviteľa diela, resp. veci podľa ustanovení § 644 a nasl. Občianskeho zákonníka.

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť a dodať Objednávateľovi Vec v lehote dodania určenej dohodou Zmluvných strán. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený dodať Vec kedykoľvek pred dohodnutou dobou a Objednávateľ je povinný Vec prevziať, ako aj poskytnúť súčinnosť potrebnú na riadne odovzdanie Diela Zhotoviteľom a jeho následné prevzatie Objednávateľom.

5.3 Zhotoviteľ zhotoví Vec na svoje náklady, pričom cena Veci zahŕňa aj tieto náklady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne inak. V prípade, ak akékoľvek veci, vo virtuálnej ako aj fyzickej forme, potrebné na zhotovenie Veci dodá Objednávateľ, platí, že sa cena Veci o hodnotu týchto vecí neznižuje, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

5.4 Počas trvania Zmluvy sa môžu vzhľadom na vznik dodatočných nákladov, alebo vzhľadom na zmenu pokynov Objednávateľa, Zmluvné strany dohodnúť, že sa cena Veci navýši pomerne k cene takto vzniknutým nákladom.

5.5 Vec bude Objednávateľovi odovzdaná vo fyzickej (hmotnej) podobe.

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Objednávateľovi spolu s Vecou odovzdá aj všetky dokumenty a podklady s Vecou alebo jej vytvorením súvisiace, ktoré sú potrebné na následné riadne používanie Veci Objednávateľom.

5.7 Zhotoviteľ zodpovedá za tie vady Veci, ktoré mala Vec v čase jej odovzdania a za vady, ktoré sa na Veci vyskytnú v záručnej dobe. Na účely úspešného uplatnenia nároku zo zodpovednosti za vady je Objednávateľ povinný Vec poriadne skontrolovať a prípadné nároky uplatniť bezodkladne.

5.8 Momentom riadneho odovzdania Veci prechádza zodpovednosť za škodu na Veci na Objednávateľa. Riadnym odovzdaním sa pritom rozumie fyzické odovzdanie Veci Objednávateľovi.

5.9 Záručná doba predstavuje:

  • 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov v prípade Objednávateľa, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (spotrebiteľ);
  • 12 (slovom: dvanásť) mesiacov v prípade Objednávateľa, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ;

a začína plynúť dňom odovzdania Veci Objednávateľovi. Ak Objednávateľ prevzal Vec až po dni, do ktorého mal povinnosť ju prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.

5.10 Zhotoviteľ je povinný Vec zhotoviť vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, sám alebo prostredníctvom Pridelených osôb, s odbornou starostlivosťou, a to riadne a včas a všetko na základe Objednávky a konkrétnych pokynov Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ zhotovil Vec prostredníctvom Pridelených osôb bude zodpovedať tak, akoby Vec zhotovil sám.

5.11 Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, obchodnom tajomstve a know-how Zhotoviteľa. Za dôverné informácie sa považujú najmä informácie, skutočnosti, dokumenty alebo iné podklady označené ako “tajné“ (anglicky: secret), “dôverné“ (anglicky: confidential), “prísne tajné“ (anglicky: top secret), “prísne dôverné“ (anglicky: strictly confidential), ako aj informácie o postupoch, odporúčaniach, metódach Zhotoviteľa, ktoré možno klasifikovať ako jeho know-how resp. obchodné tajomstvo a to aj vtedy, ak výslovne nie sú označené ako “tajné“ (anglicky: secret), “dôverné“ (anglicky: confidential), “prísne tajné“ (anglicky: top secret), “prísne dôverné“ (anglicky: strictly confidential).

6   Práva DUŠEVNÉHO A PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA

6.1 Objednávateľ zodpovedá za akékoľvek neoprávnené zásahy, resp. ohrozenia práv tretích strán, najmä avšak nie výlučne práv duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré sú súčasťou Objednávateľom poskytnutých podkladov na zhotovenie Veci. Pre vylúčenie všetkých pochybností uvádzame, že ide jednak o materiály poskytnuté na zhotovenie dizajnu Veci, ako aj samotné pokyny a špecifikácia želaných vlastností Veci, ktoré samostatne, ani v ich vzájomných súvislostiach nesmú neoprávnene zasahovať do práv tretích strán.

6.2 Vo vzťahu k podkladom, materiálom a dizajnom, ktoré Objednávateľ poskytuje na účely zhotovenia Veci Zhotoviteľovi, udeľuje Objednávateľ všetky súhlasy potrebné a nevyhnutné na ich riadne použitie na účely plnenia Zmluvy, pričom vyhlasuje, že ku dňu uzavretia a plnenia Zmluvy disponuje minimálne takými právami, ktoré mu udelenie tohto súhlasu umožňujú.

6.3 Vo vzťahu k zhotovenému Prototypu dizajnu Veci, ako aj samotnej Veci v jej fyzickom vyhotovení, udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi právo Vec použiť v súlade s jej štandardným využitím na vlastné účely Objednávateľa, pričom:

  • Zhotoviteľ neprevádza žiadne práva duševného a / alebo priemyselného vlastníctva, najmä avšak nie výlučne právo k Dizajnu a /alebo Ochrannej známke, okrem práva používať Vec na účely štandardné s ohľadom na jej povahu;
  • Zhotoviteľ neudeľuje súhlas využiť vizuálnu stránku Veci a/alebo Prototyp dizajnu Veci na účely jej ďalšej výroby, resp. výroby jej rozmnoženín.

6.4 Objednávateľ je oprávnený použiť Vec alebo Prototyp dizajnu Veci na iné účely len s predchádzajúcim písomným súhlasom Zhotoviteľa. Uvedené sa vzťahuje najmä, avšak nie výlučne na použitie dizajnu Veci ako predlohy k zhotoveniu ďalších rozmnoženín Veci.

7   UKONČENIE Zmluvy

7.1 Okrem vzájomnej dohody Zmluvných strán a v osobitných prípadoch uvedených v príslušných ustanoveniach týchto VOP, Zmluva zaniká:

a. uplynutím doby, na ktorú bol uzatvorená v súlade s bodom 3.14týchto VOP,

b. odstúpením Zhotoviteľa od Zmluvy v prípade podľa bodu 9.1týchto VOP,

c. odstúpením Objednávateľa od Zmluvy v prípade podľa 8.6písm. c. týchto VOP,

d. odstúpením zo strany Objednávateľa z dôvodu zmeny VOP počas platnosti Zmluvy, ak s touto zmenou vyjadril Objednávateľ nesúhlas do 10 (slovom: desiatich) dní od zverejnenia nového znenia VOP; zverejnením VOP sa rozumie doručenie oznámenia o zmene VOP zo strany Zhotoviteľa Objednávateľovi.

7.2 V prípade zániku Zmluvy z dôvodu, ktorý je uvedený v bode 7.1 písm. a. platí, že ustanovenia týkajúce sa udelenia súhlasov vzťahujúcich sa k právam duševného a priemyselného vlastníctva, zostávajú v platnosti aj po jej zániku.

8   Vady Veci

8.1 Vec má vady v prípade, ak jej zhotovenie nezodpovedá výsledku, ktorý bol určený v Zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Vec má vlastnosti, ktoré si Objednávateľ pri zákazke vymienil.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady zhotovenej Veci, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného Objednávateľom alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak Objednávateľa na vadnosť materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov neupozornil. Zhotoviteľ však nezodpovedá za vady, ktoré majú pôvod v používaní Diela spôsobom, ktorý nie je v súlade s VOP alebo je protiprávny.

8.3 Vada môže s prihliadnutím na povahu zhotovenia Veci spočívať najmä v nedodaní Veci včas alebo v dodaní Veci, ktorá nezodpovedá predloženým požiadavkám Objednávateľa a nebola zhotovená v súlade s Objednávkou.

8.4 Objednávateľ môže uplatniť vady Veci prostredníctvom elektronickej komunikácie, najmä na e-mailovej adrese info@holokolo.sk, prípadne iným vhodným spôsobom.

8.5 Objednávateľ je povinný bezodkladne po odovzdaní Veci túto prezrieť a oznámiť prípadné vady Veci Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu.

8.6 V prípade uplatnenia nárokov z vád Veci má Objednávateľ výlučne nasledujúce práva:

a. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Objednávateľ právo, aby Zhotoviteľ vadu bezodplatne odstránil, a to dodaním náhradnej Veci alebo opravou Veci tak, aby došlo k odstráneniu vady Veci;

b. požadovať primeranú zľavu z ceny podľa článku 4 týchto VOP, avšak iba za predpokladu, že ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni Vec riadne užívať;

c. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol Objednávateľ Vec riadne užívať, Objednávateľ má právo na dodanie novej Veci alebo má právo od Zmluvy odstúpiť.

8.7 Objednávateľ musí uviesť, ktoré z práv podľa bodu 8.6 VOP má záujem zrealizovať.

9   Vylúčenie zodpovednosti

9.1 Zhotoviteľ sa usiluje sa o riadne zhotovenie Veci v zmysle ustanovení Zmluvy. Avšak v prípadoch objektívnych a neodvrátiteľných technických prekážok alebo iných skutočností spôsobujúcich nemožnosť plnenia za takéto poruchy, ktoré nevie ovplyvniť nezodpovedá. Vyvíja však čo možno najväčšie úsilie v záujme neodkladného riešenia vzniknutých prekážok. V prípade, ak Zhotoviteľovi vzniknú prekážky v zhotovení dohodnutej Veci v rozsahu, kedy nie je schopný Veci riadne a včas zhotoviť, je povinný Objednávateľovi uvedenú skutočnosť bezodkladne oznámiť a poskytnúť mu náhradný termín plnenia v zmysle uzatvorenej Zmluvy. Ak s náhradným termínom Objednávateľ nesúhlasí, Zhotoviteľ má právo odstúpiť od Zmluvy. Zhotoviteľ v tomto prípade nemá nárok na cenu za zhotovenie Veci, ani jej časť a to bez ohľadu na to, kedy k odstúpeniu od Zmluvy podľa tohto bodu týchto VOP prišlo. V prípade, ak ku dňu odstúpenia od Zmluvy podľa tohto bodu týchto VOP došlo k úhrade ceny Veci, alebo jej časti, je Zhotoviteľ povinný túto sumu vrátiť Objednávateľovi do 14(slovom: štrnástich) dní od odstúpenia od Zmluvy.

9.2 Všetky Veci, ktorých cena už bola uhradená, budú vždy riadne zhotovené. Zhotoviteľ má však právo kedykoľvek ukončiť svoju podnikateľskú činnosť a neuzavrieť tak nové Zmluvy s ďalšími Objednávateľmi.

10   Komunikácia, oznamovanie a doručovanie

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade doručovania vzájomnej korešpondencie sa doručením v zmysle týchto VOP rozumie doručenie písomného obsahu na elektronickú adresu Zhotoviteľa info@holokolo.sk, alebo doporučene poštou, alebo kuriérom na korešpondenčnú adresu Zhotoviteľa: Pri vinohradoch 269/A, 831 06 Bratislava - Rača. Za deň doručenia sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana odmietne prevziať doručovanú písomnosť, alebo v deň vrátenia zásielky s vyznačenou poznámkou „adresát neprevzal v odbernej lehote“, „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“, alebo iná poznámka podobného významu. Pri elektronickom doručovaní písomností e-mailovou poštou sa písomnosť považuje za doručenú v deň nasledujúci po dni jej odoslania. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy Zmluvných strán uvedené v Zmluve (Objednávke), resp. elektronickom objednávkovom formulári ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomností oznámil novú adresu bydliska, prípadne novú elektronickú adresu na doručovanie písomností.

10.2 Pri pochybnostiach o doručení sa Objednávateľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Objednávateľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Objednávateľovi Zhotoviteľom v súlade s Objednávkou alebo na adresu, ktorej zmena bola Objednávateľovi náležite oznámená Zhotoviteľom po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Zhotoviteľovi z dôvodov podľa osobitného predpisu upravujúceho poštové služby, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Zhotoviteľovi na adresu podľa prvej vety.

11   RIEŠENIE SPOROV A PRISLUŠNOSŤ SÚDOV

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadne spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo vzájomnou dohodou. V prípade, ak Zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, Zmluvné strany sú oprávnené riešiť tieto spory súdnou cestou v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Miestna príslušnosť súdu je daná v súlade so zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

11.2 Podnety, sťažnosti a reklamácie Objednávateľov prijímame na našej korešpondenčnej adrese uvedenej v záhlaví týchto VOP a na e-mailovej adrese info@holokolo.sk.

11.3 V prípade, ak Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou, ktorá v rámci zmluvného vzťahu nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (Spotrebiteľ), nie je spokojný so spôsobom, akým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu, alebo ak má pocit, že prišlo k porušeniu jeho práv zo strany Spoločnosti, má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu. V prípade, ak na žiadosť Spoločnosť nereaguje do 30 (slovom: tridsiatich) dní od jej odoslania, alebo ju zamietne, má Objednávateľ, ktorým je spotrebiteľ právo obrátiť sa na niektorý zo subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je prístupný na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pod týmto odkazom: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

11.4 Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, môže na alternatívne riešenie sporov využiť aj platformu Európskej komisie, dostupnej pod týmto odkazom: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12   Zmena VOP

12.1 Touto cestou si vyhradzujeme právo na zmenu týchto VOP kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy. Zmenu VOP oznámime prostredníctvom Webového sídla alebo oznámením prostredníctvom elektronickej komunikácie. Zmluvné strany sú vždy viazané ustanoveniami VOP platnými v čase platnosti Zmluvy. Ak Objednávateľ nevyjadrí nesúhlas so znením VOP do 10 (slovom: desiatich) dní od oznámenia o ich zmene, tieto VOP sa stávajú účinné aj vo vzťahu k platnej Zmluve.

12.2 Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Zhotoviteľ v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia.

13 Dozorný orgán

13.1 V prípade, ak je Objednávateľom spotrebiteľ, má takýto Objednávateľ možnosť obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je:


Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Odbor výkonu dozoru

Prievozská 32, P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika


Miesto: Bratislava, Slovenská republika

Dátum: 20.09.2022